فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی (AEP) - واژه نامه اختصاصی