کلیدواژه‌ها = پایایی
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس افسردگی کوتچر در دانش‌آموزان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 28-15

مجتبی حبیبی؛ الهه حامدی نیا؛ فاطمه عسگری نژاد؛ حبیبه خلقی