اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر اکبر رضایی(دانشیار گروه روانشناسی)

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه پیام نور

akbar528yahoo.com

مدیر مسئول

دکتر علی محمدزاده(دانشیار گروه روانشناسی)

روانشناسی دانشیار دانشگاه پیام نور

a_mohammadzadehpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین زارع

روانشناسی شناختی استاد تمام دانشگاه پیام نور

h-zareyahoo.com

دکتر مهناز علی اکبری

روانشناسی دانشیار دانشگاه پیام نور

aliakbaridehkordiyahoo.com
09122234260

دکتر جلیل فتح آبادی

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

faculties.sbu.ac.ir/~fathabadi
fathabadi1351yahoo.com

دکتر جواد مصر آبادی

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

mesrabadiyahoo.com

دکتر رحیم بدری گرگری

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/.
badri_rahimyahoo.com
04113392078

دکتر رسول کرد نوقابی

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

rkordnoghabigmail.com

دکتر علی محمدزاده

روانشناسی دانشیار دانشگاه پیام نور

ali.mohammadzadehgmail.com

دکتر اکبر رضایی

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه پیام نور

akbar528yahoo.com

دکتر فیروزه سپهریان آذر

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه ارومیه

f.sepehrianazarurmia.ac.ir

دکتر غلامحسین جوانمرد

روانشناسی شناختی استادیار دانشگاه پیام نور

javanmardhosseingmail.com

دبیر اجرایی

وحیده جباری

1

aep.journalspnu.ac.ir