به اطلاع پژوهشگران گرامی می­ رساند این نشریه غیر فعال است.

لطفاً از ارسال مقاله خودداری فرمایید.

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 100-1 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه پیام نور

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه