نقش سبک‌های تفکر و گرایش به تفکر انتقادی در آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره‌های آموزش الکترونیکی با میانجی‌گری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

نوع مقاله : شناسنامه مجله


عنوان مقاله [English]

The Role of Thinking Styles and Tendency to Critical Thinking in Readiness of Students to Participate in E-learning Courses with Intermediating of Self-Regulated Learning Strategies