مقایسه اثربخشی روش و فن آموزش پرسشگری بر سطوح یادگیری در درس مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه

نوع مقاله : شناسنامه مجله


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effectiveness of Method and Technique of Questioning Instruction on Learning Levels of Social Science Course in First Grade of High School Girl Students