مقایسه نیمرخ‌های انگیزشی دانشجویان بر اساس جنسیت، رشته تحصیلی و ورودی: تحلیل مبتنی بر فرد

نوع مقاله : شناسنامه مجله


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Students’ Motivational Profiles based on Gender, Field of Study and Entry: Person Oriented Analysis