تأثیر آموزش مهارت‌های فراشناختی بر جنبه های حافظه آشکار در دانش‌آموزان متوسطه

نوع مقاله : شناسنامه مجله


عنوان مقاله [English]

The Effect of Metacognitive Skills Training on Explicit Memory Aspects in High School Students