بررسی نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان پایه هفتم متوسطه شهر مشهد

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش­آموزان صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را دانش­آموزان پسر پایه ‌هفتم دبیرستان‌های دولتی منطقه تبادکان تشکیل می­دادند؛ از این جامعه تعداد 263 نفر آزمودنی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای انتخاب شدند، سپس پرسشنامه سبک‌های شناختی وابسته به زمینه و ناوابسته به زمینه «آزمون گروهی اشکال نهفته»، پرسشنامه ‌جهت‌گیری هدفی میدگلی و همکاران (2001) و پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی به آنان ارائه و داده‌ها جمع‌آوری گردید. داده‌ها با روش آماری همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی با پیشرفت ریاضی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و خودکارآمدی ریاضی بیش‌ترین سهم را در پیش‌بینی پیشرفت ریاضی دارد. دانش‌آموزانی که سبک‌شناختی ناوابسته به زمینه دارند، میزان خودکارآمدی ریاضی بیشتری را گزارش کرده‌اند. همچنین دانش­آموزان با سبک‌شناختی ناوابسته به زمینه نمره اهداف تبحری بیشتری دارند و دانش‌آموزان با سبک‌شناختی وابسته به زمینه نمره‌ اهداف اجتنابی بیشتری دارند. اهداف تبحری با خودکارآمدی ریاضی رابطه معنادار دارد. بین میزان خودکارآمدی و نمره‌ هدف رویکردی ارتباط معناداری در جهت مستقیم وجود دارد. بین میزان خودکارآمدی و نمره‌ هدف اجتنابی ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که پیشرفت عملکرد تحصیلی ریاضی به‌تنهایی از طریق اهداف پیشرفت، سبک‌شناختی و میزان خودکارآمدی قابل پیش‌بینی است، ولی در تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام مشخص گردید که سهم باورهای خودکارآمدی ریاضی بیشتر از اهداف پیشرفت و سبک‌شناختی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cognitive Styles, Advancement Goals and Mathematics Self Efficiency in the Students' Achievement in Mathematics

نویسندگان [English]

  • Hadi Taghizadeh
  • Hamdollah Manzary Tavakoli
  • Hussein Kareshki
  • Noshirvan Khezri Moghadam
چکیده [English]

This research aimed at studying the roles of cognitive styles, achievement goals, and mathematics self efficiency on the students' achievement in mathematics. The participants of the research were 263 grade seven public high school students in Tabatkan district which were selected using the two stage clustering sampling method. The students received a questionnaire for the two cognitive styles of field dependence and field independence, Midglay et al's (2001) questionnaire of goal oriented, and the mathematics self efficiency questionnaire. The collected date from these questionnaires were analyzed using Pearson's correlation method, independent T test and multiple regression. The results showed that there was a positive and significant relationship between cognitive styles, achievement goals, mathematics self efficiency and mathematics achievement. Also it was revealed that self efficiency had a higher role in predicting mathematics achievement. The results also suggested that field independent students showed more mathematics self efficiency. Additionally they had high scores in mastery goals. On the other hand field dependent students had high scores in avoidance goal. Moreover the study showed that there was a significant relationship between mastery goals and mathematic self efficiency. Also there was a direct and significant relationship between the rate of self efficiency and the score of orientation goal. There was a significant indirect relationship between the rate of self efficiency and avoidance goal score. Finally the study showed that the students' performance in mathematics could be directly predicted through cognitive styles, advancement goals and mathematics self efficiency. However in step by step regression analysis it was revealed that the role of the beliefs of mathematics self efficiency was superior to the roles of the advancement goals and cognitive styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Styles
  • Achievement Goals
  • Mathematics Self Efficiency
  • Achievement in Mathematics