اثربخشی آموزش جرأت‌ورزی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش عزت‌نفس و خودکارآمدی در دانش‌آموزان دختر

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش جرأت‌ورزی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش عزت‌نفس و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع مطالعه کارآزمایی بالینی طرح شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه مدارس دولتی ناحیه 4 شهرستان تبریز در سال تحصیلی 1392- 1391 تشکیل می‌دادند. در ابتدا به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 200 دانش‌آموز به‌صورت نمونه ابتدایی انتخاب شدند و بعد از اجرای آزمون جرأت‌مندی تعداد 60 دانش‌آموز که از مهارت ابراز وجود پایینی برخوردار بودند برگزیده شدند. سپس به‌صورت تصادفی این دانش‌آموزان به دو گروه؛ آزمایش (30 = n) و گواه (30 =n ) تقسیم شدند. قبل از مداخله پرسشنامه‌های اضطراب اجتماعی واتسون و فرند، عزت‌نفس کوپر اسمیت و خودکارآمدی عمومی شرر به‌عنوان پیش‌آزمون بر روی دانش‌آموزان هر دو گروه اجرا گردید. سپس مداخله در 8 جلسه‌ 90 دقیقه‌ای اعمال شد بعد از مرحله مداخله، دوباره پرسشنامه‌های اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و خودکارآمدی بر روی دانش‌آموزان گروه آزمایش و گروه گواه به‌عنوان پس‌آزمون اجرا شد.     داده­های حاصل با روش‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و روش‌های آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اثر عامل آزمایش یعنی آموزش جرأت‌ورزی معنا‌دار می‌باشد (0001/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Assertiveness on Decreased Social Anxiety and Increased Self-Esteem and Self-Efficacy in Female Students

نویسندگان [English]

  • Akbar Rezaei
  • Elmira Gheibat
چکیده [English]

The study was carried out with the aim of determining Effectiveness of assertiveness on decreased social anxiety, increased self-esteem and self-efficacy in female, high school students. The present research was a clinical practice of semi-experimental design with pre-test, post -testand control group. The statistical population of this research included first grade, female high school students in region 4 of Tabriz in the educational year of 2012-2013. At first, 200 students were selected by cluster sampling method as an initial sample and after performing assertiveness test, 60 ones who had low self-assertiveness skill were chosen. Then, these students were divided into two groups experimental (n=30) and control group (n=30). Before intervention, Watson & Friend social anxiety Questionnaire, Cooper Smith Self-esteem Questionnaire and Sherer general self-efficacy Questionnaire were administered as pre-test on students of both groups. Then intervention was carried out in 8, 90 min sessions. After intervention stage, again social anxiety, self-esteem, and self-efficacy questionnaires were carried out on students. The obtained data was analyzed using descriptive statistical methods (mean, standard deviation) and referential statistical methods (ANCOVA). The results of ANCOVA showed that the effect of experiment factor i.e. instructing assertiveness was significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assertiveness
  • Social Anxiety
  • Self-esteem
  • Self-efficacy