تبیین نقش سبک‌های یادگیری و راهبرد‌های یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش تبیین نقش سبک‌های یادگیری و راهبردهای یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران بود. روش پژوهش، توصیفی– همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران تشکیل داد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 363 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد که گزینش آن‌ها با استفاده از روش طبقه­ای متناسب صورت گرفت. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه «سبک یادگیری کلب» و پرسشنامه «راهبردهای یادگیری وینشتاین» استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ آن‌ها به ترتیب 87/0 و 83/0 به دست آمد و برای اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی از معدل نیمسال گذشته دانشجویان استفاده گردید. نتایج نشان داد از بین سبک­های یادگیری، سبک­های انطباق­یابنده و جذب­کننده با راهبرد بسط­دهی رابطه مثبت، سبک انطباق­یابنده با راهبرد درک مطلب رابطه منفی و سبک جذب­کننده با راهبرد درک مطلب رابطه مثبت و معنا­داری (01/0p < ) داشتند. همچنین از بین سبک­ها و راهبردهای یادگیری تنها راهبردهای یادگیری قابلیت پیش­بینی پیشرفت تحصیلی را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination the role of learning styles and learning strategies in the academic achievement of students in Tehran University campus social and behavioral sciences

نویسندگان [English]

  • Sajjad Gharloghi
  • Amin Homayeni Damirchi
  • Mozafaredin Vaezi
چکیده [English]

The aim of this study was to determination the role of learning styles and learning strategies in students' academic achievement in Tehran university, The research method is descriptive -correlational and study population consisted of all students in Tehran University campus social and behavioral sciences. Cochran formula was used to determine the sample size and the number of 363 persons were selected as the selection method was stratified. To questionnaires Kolb learning style and learning strategies questions Weinstein was used Cronbach's alpha coefficient was 0.87 and 0.83 respectively and Average last term the students were used to measure academic achievement. Results show that accommodation style and assimilation style has a positive relationship with elaboration strategy, accommodation style has a negative relationship with comprehension strategy and assimilation style has a significant positive relationship with comprehension strategy (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Styles
  • Learning Strategies
  • Academic Achievement
  • student
  • Tehran University