بررسی تأثیر آموزش راهبردها و دانش فراشناختی بر سبک‌های مقابله و استرس تحصیلی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر آموزش راهبردها و دانش فراشناختی بر سبک‌های مقابله با استرس و استرس تحصیلی دانش­آموزان بود. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای دو کلاس از دانش­­آموزان سال اول دبیرستان از دو دبیرستان جداگانه دخترانه شهر مهاباد انتخاب شد. به کمک روش نمونه‌گیری تصادفی 37 دانش‌آموز انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند (گروه آزمایشی، 19 دانش‌آموز و گروه کنترل، 18 دانش‌آموز). جهت اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا و پرسشنامه استرس تحصیلی استفاده شد. داده‌ها به کمک کوواریانس چند متغیری و کوواریانس تک متغیری تحلیل شد. نتایج حاصل نشان داد که آموزش راهبردها و دانش فراشناختی تأثیر معناداری بر سبک‌های مقابله با استرس دارد و کاهش استرس تحصیلی (ناکامی، تعارض‌ها، فشارها و استرس خود تحمیل‌شده) واکنش‌های دانش­آموزان (فیزیولوژیک، هیجانی، شناختی و رفتاری) نیز تأثیر معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of The effect of Instruction of Strategies and Metacognitive Knowledge on Coping and Academic Stress

نویسندگان [English]

  • Ali Mostafaei
  • Maryam Goran
  • Firooz Rad
چکیده [English]

The main object of the study was to investigate the effects of strategies and meta cognitive knowledge training on stress styles and academic stress of students. The Method was a Semi-experimental one, using multi-stage cluster sampling. Two classes were selected from high schools in different high scools in Mahabad city. The selected students were assigned to experimental and control groups (19 students in experimental group and, 18 students a control group). Measurement tools were used to assess stressful situation and academic stress Student – Life Stress Inventory (SLSI) and Coping Inventory for Stress full Situations (CISS). Data was analyzed by multivariate and univariate covariance. The results showed that the learning strategies and cognitive knowledge significantly influenced style of stress, academic stress (frustration, conflicts, pressures, self-imposed stress) and student reactions (physiologic, emotional, cognitive, and behavioral).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Strategies
  • metacognitive knowledge
  • styles of dealing with stress education