بررسی سبک‌ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال و شدت خشم در نوجوانان قلدر و مقایسه آن با نوجوانان قربانی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه سبک دلبستگی و شدت خشم نوجوانان قلدر و قربانی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه شهر تبریز در­ سال تحصیلی 93- 1392 بود.­ نمونه آماری با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس خود­گزارشی قلدر- قربانی الویوس (1996) و پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان (AAS) (1987) و پرسشنامه شدت خشم نیلسون (2000) بهره گرفته شد. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج یافته­ها حاکی از آن است که دانش‌آموزان قلدر و قربانی در بین مؤلفه­های خشم و ابعاد سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adult Attachment Styles and Dimensions and Anger in Bully and Victim Adolescents

نویسندگان [English]

  • Rahim Badri
  • Sepideh Kazemi
  • Zahra Etemady
چکیده [English]

The aim of this study was to compare adult attachment and anger in bullies and victims. The population consisted of male and female Junior High School students in Tabriz in the academic year (2012- 2013). The sample was selected using cluster sampling. To collect data Self-Report Bully/ Victim Olweus Scale (1996) and the Adult Attachment Scale (AAS) (1987) and Nilson's Anger Questionnaire (2000) were used. Data were analyzed using multivariate analysis of variance. The results showed that there was a significant difference in the elements of anger and insecure attachment style and Ambivalent of bully and victim students (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment
  • Anger
  • bullying
  • victimization