بررسی رابطه اضطراب آمار و ابعاد آن با ارزش تکلیف، خود‌کارآمدی و سطح پردازش دانشجویان رشته روان‌شناسی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه اضطراب آمار و ابعاد آن باارزش تکلیف، خود­کارآمدی و سطح پردازش دانشجویان رشته روان­شناسی استان قزوین بود. بدین منظور یک نمونه ۳۵۰ نفری از دانشجویان رشته روان­شناسی دانشگاههای دولتی استان قزوین به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحلهای انتخاب شدند و به پرسشنامه اندازهگیری اضطراب آمار مورگان، پرسشنامه تجربه یادگیری هانزه و برگر و مقیاس انگیزش و التزام تحصیلی مارتین پاسخ دادند. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. دادهها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و همبستگی کانونی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که رابطه بین تمامی ابعاد اضطراب آمار (بهجز بعد اضطراب آمار و ریاضی، اضطراب آمار و ارزش تکلیف) با تمامی پیامد­های اضطراب آمار (سطح پردازش، خودکارآمدی و ارزش تکلیف) معنادار بود. همچنین نتایج تحلیل همبستگی کانونی نیز نشان داد، از ۳ ریشه کانونی، هر سه ریشه ازنظر آماری معنادار بود. مقدار همبستگی کانونی بین متغیر­های ملاک و پیش­بین برای اولین بعد 43/0 است که این مقدار نشان داد ۲۲ درصد از واریانس متغیر­های ملاک (سطح پردازش، خودکارآمدی، ارزش تکلیف) را متغیر­های پیش­بین (اضطراب آمار، ترس از کلاس، اضطراب ریاضی، عملکرد) تبیین می­کند. در پایان، پیشنهادهای لازم ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Statistics Anxiety and Its Dimensions with Task Value, Self- Efficacy and Processing Levels in Psychology Students

نویسندگان [English]

  • Soraya Pirmardvand Chegini
  • Seyed Mousa Golestaneh
چکیده [English]

The purpose of the present study was to determine the relationship between statistics anxiety and its dimensions with task value, self-efficacy and processing levels in psychology students of Qazvin province. The sample consisted of 350 psychology students of Qazvin province who were selected by multi stage cluster sampling, and all these students responded to Statistics Anxiety Inventory of Morgan, Learning Experience Scale of Hanze and Berger, and Motivation and Engagement Scale of Martin. The present research method was descriptive-correlation. The data were analyzed using Pearson correlation and canonical correlation methods. The results indicated that there were significant relationships between all of statistics anxiety dimensions (except for statistics anxiety and mathematics, statistics anxiety and task value) with all of statistics anxiety consequences (processing level, self-efficacy, and task value). Also, the results of canonical correlation analysis showed that, from the three of canonical roots, all of roots were significant. The canonical correlation coefficient between criterion and predictor variables for the first of dimension was 0/43 that it showed that 22% of the variance of criterion variables (processing level, self-efficacy, and task value) explained by predictors variables (statistics anxiety, fear of class, mathematics anxiety, and performance). In the end, suggestions were presented. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistics Anxiety
  • Task Value
  • Self-efficacy
  • Processing Levels