بررسی رابطه بین جو یادگیری و پرخاشگری در دانش آموزان دختر پایه های دوم و سوم دبیرستان‌های شهر مشهد

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جو یادگیری در مدرسه و میزان پرخاشگری دانشآموزان دختر شهر مشهد بود. روشپژوهش،ازنوع توصیفی،همبستگی و جامعه پژوهشی شامل کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه در سال تحصیلی 92-1391 در شهر مشهد بود. نمونه پژوهشی شامل 405 نفر از دانشآموزان دبیرستان­های دخترانه ناحیه 5 و 6 شهر مشهد بود که بهصورت خوشه­ای مرحله­ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس جو یادگیری LCQ و همچنین از مقیاس پرخاشگری APRI استفاده شد. تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده، آزمون t مستقل و ANOVA یکراههبا بهرهگیری از نرمافزار SPSS 20 انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که بین جو یادگیری و پرخاشگری رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج رگرسیون ساده نشان داد که از روی نمره جو یادگیری دانشآموزان، نمره پرخاشگری آنها را میتوان پیش­بینی کرد، همچنین بین میانگین نمره پرخاشگری در پایه­های دوم و سوم و در رشته­های مختلف (ریاضی، تجربی و انسانی) تفاوت معنادار مشاهده شد. این یافته­ها بیانگر آن بود که ناسازگاری و پرخاشگری دانشآموزان تا حدودی متأثر از جو نامناسب محیط یادگیری و کلاس درس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship Between Learning Climate and Aggression in Female High School Students’ in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Younes Tatari
  • Hosein Kareshki
  • Foruzan Sadat Hashemi
چکیده [English]

The aim of study was to survey the relationship between learning climate in school, with the level of aggression in female high school students of Mashhad. It was a descriptive correlative method. The statistical population included the high-school girl students in Mashhad during the 2011- 2012 academic years. The sample was comprised of 405 high-school students in the educational districts 5 and 6 of Mashhad who were chosen through multistage cluster sampling method. In order to collect data, the LCQ Learning Climate scale and the APRI aggression scale were utilized Data were analyzed through descriptive statistics, parsons’ correlation coefficient, simple regression, t-test and one-way ANOVA. The results showed that there was a significant negative relationship between the learning environment and aggression. Also the regression analyses showed that we could predict student’s aggression scale on the basis of their learning environment scale. Significant differences were noticed in the mean scores of second grade and third grade students and among the students studying in different fields (mathematics Science and Humanities). These findings indicated that students’ incompatibility and aggression were somewhat affected by negative climate of the classroom and learning environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Climate
  • Aggression
  • High School Students
  • Classroom