بررسی نقش واسطه‌ای صبر در ارتباط بین سرسختی روان‌شناختی و امید به تحصیل در دانش آموزان دبیرستان

نویسندگان

چکیده

صبر بهعنوان یک فضیلت اخلاقی دارای پیامدهای مختلفی در حوزه­هایی از قبیل مقابله با فشار روانی، موفقیت در تحصیل، شغل و روابط اجتماعی، مهار هیجان خشم و ... است؛ بنابراین هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه­ای صبر در ارتباط بین سرسختی روان­شناختی با امید به تحصیل در دانشآموزان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشآموزان دبیرستانی شهر شیراز بود که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای تعداد 241 دانش­آموز پسر و دختر دبیرستانی از دو ناحیه از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز انتخاب شدند. در این پژوهش از سه ابزار: 1- پرسشنامه سرسختی روان­شناختی، 2- مقیاس صبر 3- پرسشنامه محقق ساخته امید به تحصیل استفاده شد. داده­های پژوهش با استفاده از روش­های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای حاکی از آن است که بین سرسختی روان شناختی با تمام خرده مقیاس­های صبر و امید به تحصیل همبستگی مثبت معنادار در سطح (01/0p< ) و (01/0p< ) وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل­ پژوهش برازش قابل قبولی با داده­ها داشت و نقش متغیر واسطه­ای صبر در ارتباط بین سرسختی روان­شناختی با امید به تحصیل را تأیید کردند. به­طور­کلی صبر بهعنوان یک مؤلفه و فضیلت اخلاقی میتواند پیامدهای مثبتی در مسائل روانی و تحصیلی داشته باشد، بنابراین نتایج این پژوهش لزوم توجه به این مؤلفه و مداخلات مبتنی بر آن را ضروری می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Patience in Relationship Between Psychological Hardiness and Hope to Education in High School Students

نویسندگان [English]

  • Saman Kamari
  • Farhad Khormaee
چکیده [English]

Patience as a moral virtue has several outcomes in areas such as coping with stress, success in education, work and social relations, control of anger emotion and so on .The main objective of this research was to investigate the mediating role of patience in relationship between psychological hardiness and hope of education in students. The method of present research was a descriptive and correlational research. The statistical population of this research included all high school students in Shiraz city that 241 of them were selected by cluster sampling of male and female students in two areas of the Shiraz city Schools .In this research, three tools were used: 1-Inventory psychological hardiness, 2- patiencescale and 3- Researcher made questionnaire "hope to education". Data were analyzed by Pearson correlation and path analysis. The results of the Pearson correlation coefficient between variables showed that the between psychological hardiness and all subscales of patience and hope to education was a significant positive correlation (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hope to Education
  • Patience
  • Psychological Hardiness