پیش‌بینی هوش هیجانی دانش آموزان بر پایه ویژگی‌های شخصیتی آنان

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیشبینی هوش هیجانی دانشآموزان بر پایه ویژگیهای شخصیتی آنان بود. این مطالعه توصیفی پیمایشی با انتخاب 204 نفر از دانشآموزان دختر دبیرستانی با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انجام شد. ابزار جمعآوری اطلاعات، آزمون شخصیتی نئو (NEO) و مقیاس هوش هیجانی شات (EIS) بودند. برای تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون استفاده شد. یافتهها نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی برون­گرایی، دلپذیری، گشودگی به تجربه و وظیفهشناسی با هوش هیجانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد درصورتیکه بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با هوش هیجانی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که عوامل برون­گرایی، گشودگی به تجربه و وظیفهشناسی، پیشبینی کننده مثبت و معنادار هوش هیجانی میباشند و بتای محاسبه شده برای متغیر وظیفهشناسی بیشتر از سایر متغیرهای ویژگیهای شخصیت میباشد که نشان میدهد ویژگی شخصیتی وظیفهشناسی بیشترین تأثیر را بر هوش هیجانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Emotional Intelligence from Students’ Personality Traits

نویسندگان [English]

  • Bita Mohammad Mohammadi
  • Mohammad Oraki
چکیده [English]

This research aimed to predict the emotional intelligence of students based on their personality traits. This descriptive- survey study was performed on 204 female high school students who were selected through cluster random sampling. Data were collected using the NEO Personality Inventory (NEO) and Schutt Emotional Intelligence Scale (EIS). Data were analyzed by descriptive statistics, parsons’ correlation coefficient and regression. Findings of this research indicated that personality traits of extroversion, agreeableness, openness to experience and conscientiousness had significantly positive relationship with emotional intelligence. However, there was no significant relationship between personality traits variable of neuroticism and emotional intelligence. Regression analysis revealed that extroversion, openness to experience and conscientiousness were positive and significant predictors of emotional intelligence and the Beta calculated for conscientiousness variable was higher than all the other personality traits variables meaning that the personality trait of conscientiousness had the strongest effect on the student’s emotionalintelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality traits
  • emotional intelligence
  • students