بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی و عزت نفس با سلامت روانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اهر

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تفکرات غیرمنطقی و عزت نفس با سلامت روانی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه مدارس شهر اهر در سال تحصیلی 93- 92 انجام گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش اجرای آن توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشآموزان پسر مدارس متوسطه شهر اهر به تعداد 1500 نفر می­باشد. روش نمونه­گیری چندمرحلهای و حجم نمونه بر اساس جدول بارتلت به تعداد 183 نفر تعیین شد. گروه نمونه پرسشنامه­های تفکرات غیرمنطقی جونز (1986) عزت نفس کوپر اسمیت (1967) و سلامت روانی گلدبرگ و هیلر (1979) را تکمیل کردند. یافته­ها حاکی از آن است که بین سلامت روان و مؤلفه­های انتظار بالا از خود، دلمشغولی زیاد و ناامیدی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد. رابطه معنادار بین سلامت روان و بعد اجتماعی، بعد خانواده، بعد تحصیلی و بعد عمومی بدست آمد. ضرایب رگرسیون چندگانه سلامت روان نشان داد که بعد تحصیلی، بعد خانواده، دلمشغولی زیاد و تمایل به سرزنش در پیش­بینی سلامت روان دارای سهم هستند که بعد تحصیلی با مقدار بتای 26/0 دارای بیشترین سهم می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship between Irrational Thoughts and Self- esteem with Mentel Health of Male High School Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moradi Kordlar
  • Javad MesrAbadi
چکیده [English]

This study has been conducted to determine the relationship between irrational thoughts and self-esteem with mental health of male high school students in Ahar city in the academic year 2012- 2013. The research was an applied one with the cross- correlation design. The research Population consisted all of the male high school students in Ahar (N= 1500). The multi– stage sampling procedure was used with 183 students which had been chosen based on Bartlett's table. The sample population completed Jone's irrational thoughts, Koper Smith's self- esteem and Goldberg and Itiller,s mental health questionnaires. Observations showed that there was a significant direct relationship between mental health and components including high self- expectancy, high concern and disappointment. Also, there was a significant relationship between mental health and components including social, family, education and general dimensions. Multiple regression coefficient of mental health showed that the education, family, concern and rebuke tendency played important roles in anticipating mental health. Also education with the Beta of 0.26 had the most important role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrational Thoughts
  • Self- Esteem
  • Mental Health