کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های شخصیتی
پیش‌بینی هوش هیجانی دانش آموزان بر پایه ویژگی‌های شخصیتی آنان

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 87-78

بیتا محمد‌محمدی؛ محمد اورکی