کلیدواژه‌ها = دانش آموزان
پیش‌بینی هوش هیجانی دانش آموزان بر پایه ویژگی‌های شخصیتی آنان

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 87-78

بیتا محمد‌محمدی؛ محمد اورکی


رواسازی و اعتباریابی مقیاس سنجش روابط نوجوانان همسال (APRI) در نوجوانان شهر مشهد

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 61-46

فروزان سادات هاشمی؛ حسین کارشکی؛ یونس طاطاری؛ مجتبی حسینی