بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله بر ارتقا و بهبود سبک‌های تصمیم‌گیری در والدین کودکان کم‌توان ذهنی

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر سبک‌های تصمیم‌گیری در والدین کودکان کم‌توان ذهنی بوده است. بدین منظور 60 نفر از والدین کودکان کم‌توان ذهنی کلشهر تهران به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هر یک به تعداد 30 نفر) تقسیم شدند. طرح مورد استفاده، طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است.گروه آزمایش به مدت هفت جلسه تحت آموزش مهارت حل مسئله قرار گرفتند و از پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی اسکات و بروس به‌عنوان ابزار پژوهش استفاده شد.در پایان داده‌های به‌دست‌آمده به کمک آزمون کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله بر سبک تصمیم‌گیری عقلایی، شهودی، وابستگی و آنی والدین کودکان کم‌توان ذهنی اثرگذار می‌باشد؛ اما آموزش مهارت حل مسئله بر سبک تصمیم‌گیری اجتنابی والدین کودکان کم‌توان ذهنی اثرگذار نیست. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت کهآموزش مهارت حل مسئله بر برخی از سبک‌های تصمیم‌گیری والدین کودکان کم‌توان ذهنی اثرگذار می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Training Problem Solving Skills on Improving Decision Making Styles in Parents of Mentally Retarded Children

نویسندگان [English]

  • Hossein Zare
  • Parisa Sheikhbahaei
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of the training problem solving skills on decision making styles in parents of mentally retarded children. For this reason, 60 parents of mentally retarded children were chosen from Tehran, Tejram by convenience sampling and divided randomly in experimental and control group (30 subjects in each group). The research design, was pre test and post test Quasi experimental design with control group. The experimental group were trained for 7 sessions under problem solving skills. General decision making questionnaire of Scot and Bruce was used as the examination tool. Finally, the data were analyzed by using a covariance test. The results showed that training problem solving skills was effective onrational, intuitive, dependency, and immediate decision making styles of parents with mentally retarded children. However, problem solving skills training was not effective on avoidance decision making styles of parents with mentally retarded children. It was concluded that problem solving skills training was effective on some decision making styles of parents of mentally retarded children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: problem-solving skills
  • Mentally Retarded Children
  • Parents’ Styles of Decision Making