دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 1-85 
فرهنگ مدرسه و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی اساسی

صفحه 22-11

جواد امانی ساری بگلو؛ نویده جهادی؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ شهرام واحدی