فرهنگ مدرسه و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی اساسی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ مدرسه و عملکرد تحصیلی با توجه به نقش واسطه‌ای برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی اساسی در قالب الگوی علی بود. بدین منظور، 420 نفر از دانش‌آموزان پسر سال چهارم دوره متوسطه شهرستان ارومیه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده و به پرسشنامه‌های فرهنگ مدرسه و نیازهای روان‌شناختی اساسی پاسخ دادند. برای تحلیل داده از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی اساسی نقش واسطه‌ای در ارتباط فرهنگ مدرسه با عملکرد تحصیلی دارد. همچنین برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی اساسی اثر مثبت و معنی‌داری بر عملکرد تحصیلی دارد. از بین ابعاد فرهنگ مدرسه (روابط دانش‌آموزان، روابط دانش‌آموزان-معلمان، انتظارات هنجاری و فرصت‌های آموزشی)، اثرات ابعاد روابط دانش‌آموزان و روابط دانش‌آموزان و معلمان بر برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی اساسی، مثبت و معنی‌دار می‌باشند؛ اما ابعاد انتظارات هنجاری و فرصت‌های آموزشی اثر معنی‌داری بر این متغیر ندارند. به‌طورکلی مدل آزمون از برازش مناسبی برخوردار است و 37 درصد از تغییرات عملکرد تحصیلی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

School Culture and Academic Performance: the Meditational Role of Basic Psychological Needs Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Javad Amani Saribagloo
  • Navide Jahadi
  • Touraj Hashemi Nosrat Abad
  • Shahram Vahedi
چکیده [English]

The aim of current research was to investigate the relationship between school culture and academic performance taking into account the meditational role of psychological needs satisfaction in the form of casual model. To this end, 420 fourth grade high school male students were selected in Urmia city using the stratified sampling method and they responded to school culture and basic psychological needs questionnaires. Structural equation modeling was used for data analysis. The findings reveal that basic psychological needs satisfaction has mediational role in relationship between school culture and academic performance. Also, basic psychological needs satisfaction have positive and significant effect on academic performance. Among dimensions of school culture (students' relations, students-teachers relations, normative expectations and educational opportunities), the effects of students and students-teachers relations on basic psychological needs satisfaction are positive and significant. But the normative expectations and educational opportunities dimensions does not have significant effect on this variable. In general, tested model has sufficient fit and predicts 37% of variance in academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: School culture
  • Academic Performance
  • basic psychological needs
  • Self-determination theory