بررسی میزان شیوع قلدری و مقایسه پیشرفت تحصیلی، سلامت عمومی و خودکارآمدی اجتماعی در نوجوانان با رفتاری قلدری و عادی

نویسندگان

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان شیوع رفتاری قلدری و مقایسه پیشرفت تحصیلی، سلامت عمومی و خودکارآمدی اجتماعی در نوجوانان با رفتار قلدری و عادی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر اول متوسطه شهرستان اصلان دوز (2136 نفر) بود. جهت دستیابی به اهداف پژوهش، 503 دانش‌آموز از جامعه موردمطالعه به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به آزمون قلدری پاسخ دادند. 64 دانش‌آموز نمره بالایی در آزمون کسب کردند. سپس تعداد 64 دانش‌آموز عادی که با دانش‌آموزان قلدر همتا شده بودند، انتخاب شدند؛ بنابراین تعداد نمونه موردمطالعه در مرحله دوم پژوهش به 128 نفر رسید. در مرحله دوم آزمون‌های سلامت عمومی (GHQ)، خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان (ASS) برای هردو گروه اجرا گردید؛ و برای مطالعه پیشرفت تحصیلی از معدل دانش‌آموزان استفاده شد. داده‌ها توسط آزمون‌های آماری فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و آزمون تی برای گروه‌های مستقل تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که میزان شیوع رفتار قلدری در بین دانش‌آموزان پسر شهرستان اصلان دوز 72/12 درصد می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون تی برای گروه‌های مستقل نشان داد که میانگین نمرات عملکرد مختل، افسردگی، جنبه‌های دوستی، کمک گرفتن و خواستن، شرکت در گروه‌های اجتماعی و معدل نمرات درسی، دو گروه دانش‌آموزان عادی و قلدر تفاوت معنی‌داری با هم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Prevalence of Bullying and Comparing the Academic Achievement, Social Self- Efficacy and General Health of Adolescents with Bully and Ordinary Behavior

نویسندگان [English]

  • Firouzeh Sepehrian azar
  • Nader Mohammadi
  • Hossain Blootak
چکیده [English]

 
The purpose of this study was toinvestigate the prevalence of bullyingbehavior, and to compare the academic achievement, social self- efficacy and general health of adolescents with bully and ordinary behavior.The statistical population included all first male high school students (2136 students) in Aslanduz city. To achieve our aim, 503 students were randomly selected through multiphase cluster sampling from the statistical population. Then, they answered the Illinois Bully Scale (IBS).64 high school students were selected as bullies. After that,64 ordinary students were matched up with bully students. So, Study samples were 128 students. Then,General Health Questionnaire (GHQ), Adolescent Social Self-Efficacy Scale (ASS)were administered to two groups.GPA was used for academic achievement. The data were analyzed using: frequency, percentage, means, value standard deviation, and t-test.The results of the study demonstrated that the prevalence of bulling behavior among students in Aslanduz city was 12.72. The result of t test showed that, there were significant differences in two groups (Bully and non -bully behavior) in their Dysfunction, depression,help and ask for help, aspects of friendship,participation in community groups and average grades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: General health
  • Adolescent Social Self-Efficacy
  • bullying