بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی و بهبود روابط بین فردی دانش‌آموزان دختر رشته ریاضی فیزیک پایه سوم دبیرستان‌های شهر تهران

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی و بهبود روابط بین فردی دانش‌آموزان دختر پایه سوم رشته ریاضی فیزیک دبیرستان‌های شهر تهران می‌باشد. برای دستیابی، این هدف 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) از دانش‌آموزان دختر رشته ریاضی فیزیک سال سوم دبیرستان­ شهر تهران که با روش نمونه­گیری خوشه‌ای از میان کلیه­ی دانش‌آموزان دختر سال سوم دبیرستان که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به تحصیل بوده‌اند انتخاب شدند. طرح پژوهش حاضر از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون روابط بین فردی دادخواه و هریسوکا (1999) و مقیاس فوبی اجتماعی کانور می­باشند. برنامه آموزشی مهارت‌های ارتباطی در طول 12 جلسه (هفته‌ای یک جلسه) طبق برنامه آموزشی یونیسف بر روی گروه آزمایش اجرا گردید. درحالی‌که گروه کنترل برنامه عادی زندگی خود را طی می‌کردند و هیچ آموزشی دریافت نکردند. فرضیه این پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که بین میانگین نمرات اضطراب اجتماعی و روابط بین فردی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. بدین معنی که آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی و بهبود روابط بین فردی در گروه آزمایش به‌طور معنی‌داری مؤثر بوده است. این یافته‌ها بیانگر آن است که برنامه آموزش مهارت‌های ارتباطی می‌تواند در کاهش اضطراب اجتماعی و بهبود روابط بین فردی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Communication Skills Training on Reducing Social Anxiety and Improving Interpersonal Relationships of Third grads Girl Students in Mathematics/Physics Field of High Schools in Tehran

نویسندگان [English]

  • Kowsar Simyarian
  • Ghasem Simyarian
  • Masoomeh Tadris Tabrizi
چکیده [English]

The purpose of this research was to examine the effect of communication skills training on reducing social anxiety and improving interpersonal relationships of girl students in mathematics/physics field of third grade high schools in Tehran. To achieve this goal, Thirty third grade girl  students studying mathematics field in academic year of 88-89 in Theran, were selected by using cluster sampling. The present research was a pre-test/post-test with a control group. The instrument used in this study included Dadkhah and Herysuka (1999) Interpersonal Relationship Test and Canour Social Phobia Scale. While the experimental group received with skills training program during 12 session based on unicef training program.. The control group did not receive any training while they were living their routine life. The research hypothesis was examined by using the multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The results showed that statistically significant relationship was observed between social anxietyscores and interpersonal relationships in both experimental and control groups. It meant that communication skills training were significantly more effective on reducing social anxiety and improving interpersonal relationships in the experimental group.These findings indicated that communication skills training programcould be effective in reducing social anxiety and improving interpersonal relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social anxiety
  • Interpersonal Relationships
  • Communication Skills