رواسازی و اعتباریابی مقیاس سنجش روابط نوجوانان همسال (APRI) در نوجوانان شهر مشهد

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، رواسازی و اعتباریابی مقیاس پرخاشگری APRI در نوجوانان دختر شهر مشهد است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و با هدف آزمون‌سازی است. جامعه پژوهشی شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 92-1391 است. نمونه پژوهش شامل 405 نفر از دانش­آموزان دبیرستان‌های دخترانه ناحیه 5 و 6 شهر مشهد است که به‌صورت خوشه­ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده­ها از مقیاس پرخاشگری AGQ و همچنین خرده مقیاس زورگویی از مقیاس سنجش روابط نوجوانان همسال (APRI) است که توسط پاردا رواسازی شده، استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از ضرایب روایی محتوایی، تحلیل عاملی و همبستگی پیرسون استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پایایی کل سؤال‌های مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ 94/0 و برای مؤلفه‌ی قلدری 92/0 و مؤلفه‌ی قربانی شدن نیز 92/0 به دست آمد؛ که نتایج حاکی از همسانی درونی ابزار برای دانش‌آموزان ایرانی است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مؤلفه اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که مقیاس از دو عامل پرخاشگری فعال (قلدری) و پرخاشگری انفعالی (قربانی) قابل استخراج است. این دو عامل 83/44 درصد از واریانس کل را تبیین می­کنند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می­توان گفت که نسخه­ی فارسی پرسشنامه پرخاشگری زورگویی از مقیاس سنجش روابط نوجوانان همسال APRI، در جامعه­ی ایران اعتبار و روایی خوبی دارد و می‌توان از آن برای سنجش میزان پرخاشگری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity and reliability of the APRI Aggression Assessment Scale in Mashhad Adolescents

نویسندگان [English]

  • Forzan Sadat Hashemi
  • Hossein Kareshki
  • Younes Tatari
  • Mojtaba Hosseini
چکیده [English]

The aim of the present study was to validate and make reliable the APRI aggression assessment scale in girl adolescents Mashhad . The study was descriptive method aiming at test making. The statistical population included the high-school girl students in Mashhad during the 1391-92 academic year. The sample was comprised of 405 high-school students in the areas 5 and 6 of Mashhad who were chosen through multistage cluster sampling method. In order to collect data, the AGQ aggression scale -which was normalized by Najjarian and Zahedifard- and the APRI aggression scale – which was validated by Parada- were utilized. Validity coefficient, factor analysis, and Pearson‘s correlation coefficient were used for the data analysis. The obtained data were analyzed using the SPSS.2O software. The results showed that using the Cronbakh’s alpha, the overall reliability of the scale, bully factor and victim factor were 0.94, 0.92 and 0.92, respectively, revealing the internal consistency of scale for Iranian students. The results of the exploratory factor of the principal component analysis (PCA) by using the Varimax rotation, showed that the translated scale included the bully and victim factors which explained 44.83% of the total variance. This obtained value is appropriate psychometrically. Considering the result of this study it can be said that the Persian version of APRI aggression scale has an adequate reliability and validity in the Iranian society and could be used to measure the female high school students’ aggression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: validity
  • Reliability
  • bully
  • victim
  • students