رابطه نگرش به زمان با بهزیستی روان‌شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت نگرش به زمان و بررسی رابطه ابعاد شش‌گانه آن (گذشته‌نگر مثبت و منفی، حال نگر مثبت و منفی و آینده‌نگر مثبت و منفی) با بهزیستی روان‌شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام شده است. این پژوهش، از نوع پیمایشی است که برای انجام آن از پرسشنامه سود برده شده است. جامعه آماری پژوهش همه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 92-1391 بودند. نمونه پژوهش 1200 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر همدان بودند که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه نگرش به زمان میللو و وورل و فرم 42 سؤالی پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف و همکاران می‌باشد. جهت تحلیل داده‌های پژوهش از ضریب همبستگی و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که دانش‌آموزان بیشتر آینده‌نگر مثبت هستند و به‌طورکلی بیشتر نگرش‌های مثبت نشان می‌دهند تا منفی. همچنین مشخص شد بین بهزیستی روان‌شناختی با نگرش به زمان و بین پیشرفت تحصیلی با نگرش به زمان ارتباط معناداری وجود دارد. بر اساس یافته‌ها می‌توان گفت که نگرش دانش‌آموزان به زمان می‌تواند پیش‌بینی کننده خوبی برای بهزیستی روان‌شناختی آنان و پیش‌بینی کننده‌ی ضعیف وضعیت تحصیلی آنان باشد؛ بنابراین با رشد و بهبود نگرش‌های مثبت در دانش‌آموزان می‌توان انتظار افزایش بهزیستی روانی آنان را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Time Attitude, Psychological Well-Being, and Scholastic Achievement in Students

نویسندگان [English]

  • Khosro Rashid
  • Mosayyeb Yarmohammadi Vasel
  • Fereshteh Fathi
چکیده [English]

This study aimed at studying the state of time attitude and investigating the relationship between its sub-scales (past positive and negative, present positive and negative, and future positive and negative) with psychological well-being and scholastic motivation in a group of students. It was a survey study for which some questionnaires were used. The total population was all of Hamedan high school students in 2012-2013 academic year. Sample size consisted of 1200 high school girls and boys which were selected by using multilevel cluster sampling method. The instruments were Mello and Worrell’s Time Attitude Scale and Ryff’s 42-items Psychological Well-Being questionnaire. For analyzing the data, correlation coefficient and multivariate analysis variance were used. The results showed that students have more future positive attitudes, and are more positive than negative, in general. Moreover, the results show that there are meaningful relationships between time attitude and psychological well-being and scholastic achievement. According to the findings, the students' time attitude can predict moderately their psychological well-being and weakly their academic achievement. So, by increasing student’s positive time attitudes, the development of the level of their mental well-being could be anticipated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Time attitude
  • mental well-being
  • scholastic achievement