تأثیر بازآموزی اسنادی بر نگرش دانش‌آموزان دوره ابتدایی اهواز

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر بازآموزی اسنادی بر تغییر نگرش دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی انجام شد. بازآموزی اسنادی به عنوان متغیر مستقل و تغییر نگرش به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. این پژوهش از نوع آزمایشی میدانی با پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون و گروه گواه است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک­های اسنادی کودکان (CASQ) است که توسط سلیگمن ارائه شده و آن را محقق ترجمه و مطابق با فرهنگ دانش‌آموزان ایرانی اصلاح نمود و بسته بازآموزی اسنادی که رمضانی و شهنی ییلاق آن را طراحی نموده و ساخته‌اند. برای بررسی اثر بازآموزی اسنادی، از جامعه آماری نمونه‌ای 54 نفر از دانش‌آموزان به روش‌های نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و به دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. پیش‌آزمون‌های نگرش، از هر دو گروه گرفته شد. سپس، به گروه آزمایشی بازآموزی اسنادی آموزش داده شد. پس از اتمام دوره بازآموزی از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. نتایج تحلیل کواریانس یک‌راهه در متن مانکووا، نشان داد که بازآموزی اسنادی، نگرش دانش‌آموزان را همراه با خرده مقیاس‌های رویداد مثبت‌ـ‌‌‌ دائمی، رویداد مثبت‌ـ‌ فراگیر، رویداد مثبت‌ـ‌‌‌‌ شخصی و رویدادهای مثبت را به‌صورت معنی‌داری افزایش و خرده مقیاس‌های رویداد منفی‌ـ‌‌‌‌ دائمی و رویداد منفی شخصی را به‌صورت معنی‌داری کاهش داد (001/0 > P)، اما در رویداد منفی‌ـ‌‌‌‌ فراگیر کاهش معنی‌داری مشاهده نشد. بازآموزی اسنادی سبب تغییر و اصلاح نگرش دانش‌آموزان می‌شود. امکان دارد تغییر حاصل شده نیز تأثیر به سزایی در ابعاد مختلف زندگی دانش‌آموزان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Attribution Retraining on Attitudes of Primary School Students in Ahwaz

نویسنده [English]

  • Khosro Ramezani
چکیده [English]

The current study was conducted to examine the impact of attribution retraining on changing attitudes of primary school education. Attribution retraining as the independent variable and change of attitude as the dependent variable were considered. This study consists of field trials with pre-test, post-test and control group. Research instruments were Children Attribution Retraining Styles Questionnaire (CASQ) provided by Seligman and the researcher translated it and then revised it to match with the culture of Iranian school students.To investigate the influence of attribution Retraining statistical sample of 54 students were selected by multistage random sampling methods with two experimental groups and a control group. Pre-test was taken from both groups. Then, the experimental group was taught attribution retraining; after completing the course, post- test was administered to both groups. The analysis of one-way covariance in MANCOVA text showed that attribution retraining, significantly increased student’s attitudes, subseales of positive-permanent event, positive-comprehensive event, positive-private event, and positive events. Also,attribution retraining significantly reduced subscales of negative-permanent event and negative-private event, but it didnot significantly reduce negative comprehensive event (p< 0.01). Attribution retraining would change the students' attitudesand the resulting change may also have a great impact on various aspects of students' lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Attitude
  • attribution retraining
  • Primary School
  • attribution Styles