نقش راهبردهای تنظیم هیجان در پیش‌بینی اضطراب امتحان

نویسندگان

چکیده

اضطراب امتحان حوزه‌های مختلفی از زندگی تحصیلی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد که می‌تواند عملکرد فرد را دچار اختلال کند. با توجه به این موضوع، هدف این پژوهش، بررسی نقش راهبردهای تنظیم هیجان در پیش‌بینی اضطراب امتحان در دانشجویان بــود. روش این پژوهش توصیفی_ همبستگی است و جامعه‌ آماری آن را کلیه‌ دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر تبریز تشکیل دادند. تعداد 200 نفر با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، برای تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که تمرکز مجدد مثبت، پیش‌بینی کننده‌ معناداری برای اضطراب امتحان دانشجویان است (52/2 = t، 01/0 > p). همچنین، نتایج همبستگی نشان داد راهبردهای نشخوارگری (13/0r = ؛ 02/0 > p)، فاجعه سازی (14/0r = ؛ 02/0 > p) و تمرکز مجدد مثبت (13/0- r =؛ 02/0 > p)، پیش‌بینی کننده‌های معناداری برای اضطراب امتحان دانشجویان است؛ بدین معنی که هر چه راهبردهای نشخوارگری و فاجعه­سازی بالا باشد، فرد اضطراب امتحان بیشتر و هر چه تمرکز مجدد مثبت بالا باشد، فرد اضطراب کمتری را تجربه خواهد کرد. بعلاوه در این پژوهش بین سایر راهبردهای تنظیم هیجان و اضطراب امتحان رابطه‌ معناداری دیده نشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که راهبردهای نشخوارگری و فاجعه­سازی، منجربه پاسخ‌های جسمانی و هیجانی منفی مانند اضطراب امتحان می‌شود که می‌تواند عملکرد تحصیلی فرد را در شرایط متفاوت مختل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Strategies of Emotion Regulation in Predicting Test Anxiety

نویسندگان [English]

  • Sajjad Almardani Some’eh
  • Sajjad Almardani Some’eh
  • Tooraj Hashemi Nosrat Abad
چکیده [English]

Test anxiety influences several aspects of a person's Educational life which can disturb the person's function. According to the mentioned statement, the purpose of this study was to determine the role of the strategies of emotion regulation in predicting test anxiety among students. Method of this study was a descriptive-correlation and the statistical society of the study included all the students of the university of Payam noor in Tabriz. 200 students were selected by using simple random sampling. After collecting questionnaires, the regression test was used for the analysis of the data. The analysis of the data showed that Positive refocusing was a significant predictor of test anxiety among students (t= 2/52, p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Test Anxiety
  • Strategies of emotion regulation
  • Educational function