رابطه اضطراب امتحان و آگاهی فراشناختی راهبردهای خواندن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب امتحان و آگاهی فراشناختی راهبردهای خواندن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور میانه بود. نمونه‌ 200 نفری از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور میانه از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شد. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اضطراب امتحان و پرسشنامه آگاهی فراشناختی راهبردهای خواندن استفاده شد. معدل کل دانشجویان نیز به‌عنوان شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. داده‌های به‌دست آمده با روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه گام‌به‌گام تحلیل شدند. یافته‌ها نشان‌ دادند که بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین آگاهی فراشناختی راهبردهای خواندن با عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، اضطراب امتحان و آگاهی فراشناختی راهبردهای خواندن 5/40 درصد واریانس عملکرد تحصیلی را پیش‌بینی و آگاهی فراشناختی راهبردهای خواندن به‌تنهایی می‌تواند 2/39 درصد واریانس عملکرد تحصیلی را پیش‌بینی کند. درنهایت مشخص شد که مؤلفه‌های راهبرد حمایت خواندن و راهبرد کلی خواندن می‌توانند 40 درصد واریانس عملکرد تحصیلی را پیش‌بینی کنند و راهبرد حل مسئله به علت عدم توانایی پیش‌بینی از مدل حذف‌ شده است. مؤلفه راهبرد حمایت‌ خواندن به‌تنهایی 36 درصد واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of Text Anxiety and Metacognitive Awareness of Reading Strategies with Academic Performance Among Payam Noor University Students

نویسندگان [English]

  • Nushin Derkhshan
  • Leila Teimuri
چکیده [English]

The aim of present study was to identify the relationship of text anxiety and metacognitive awareness of reading strategies with academic performance among Noor University students. To this end, 200 students PNU were selected at randomly using stratified sampling. Data were collected by using The Text anxiety and The Metacognitive awareness of reading strategies in this research. The students’ total mean was used as academic performance. The Pearson correlation and The Stepwise multiple regression analysis were employed to analyze data. The results showed that text anxiety had negative and significant relation with academic performance. The Metacognitive awareness had positive and significant relation with the academic performance. The Text anxiety and the Metacognitive awareness anticipated 40/5% of academic performance variance together. The Metacognitive awareness could anticipate 39/2% of academic performance variance alone. The Support Reading Strategies and the Global reading Strategies components could anticipate 40% of academic performance variance together. The Problem-Solving Strategies component was eliminated from the model because of the inability to predict. The Support Reading Strategies component could anticipate 36% of academic performance variance alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem -Solving Skills
  • Mentally Retarded Children
  • Parents’ Styles of Decision Making