دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 96-1 
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس افسردگی کوتچر در دانش‌آموزان

صفحه 28-15

مجتبی حبیبی؛ الهه حامدی نیا؛ فاطمه عسگری نژاد؛ حبیبه خلقی