رابطه علّی نگرش‌های مذهبی و اهداف پیشرفت با گرایش به تقلب در امتحان از طریق میانجی‌گری عملکرد تحصیلی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه علّی نگرش‌های مذهبی و اهداف تبحری، اهداف عملکردی با گرایش به تقلب در امتحان از طریق میانجیگری عملکرد تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفت. کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اهواز در سال 1392 جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده‌اند که از بین آن‌ها 280 نفر به‌صورت تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های اهداف پیشرفت سواری (1392)، دینداری آرین (1377)، گرایش به تقلب در امتحان سواری (1391) و معدل تحصیلی استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد که بین نگرش‌های مذهبی، اهداف تبحری و عملکرد تحصیلی با گرایش به تقلب در امتحان رابطه علّی منفی، اهداف تبحری با عملکرد تحصیلی رابطه علّی مثبت، اهداف عملکردی با گرایش به تقلب در امتحان رابطه علّی مثبت و رابطه اهداف تبحری با گرایش به تقلب در امتحان از طریق عملکرد تحصیلی معنادار است. گرایش به تقلب در امتحان از طریق نگرش‌های مذهبی، اهداف تبحری و عملکرد تحصیلی قابل پیش‌بینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causual Relationship of Achievement Goals and Religious Attitudes with Tendency Cheating by Academic Performance

نویسندگان [English]

  • Karim Sevari
  • Karim Sevari
چکیده [English]

In the present study, causal relationship of achievement goals and religious attitudes with tendency to cheating by academic performance. All male and female students of Azad University in Ahvaz were statistical community. 280 people were selected through multi stage random sampling. To collect data achievement goals of the Sevari (1391), religious attitudes of Erwin (1377), tend to cheating of Sevari (1391) and academic average were used. The results of the analysis showed that there was negative correlation between master goals, religious attitudes and academic performance with tendency to cheating. There was positive correlation between master goals with academic performance. There was positive correlation between performance goals with tendency to cheating. Also, There was positive correlation between master goals with tendency to cheating by academic performance. Tendency to cheating was predicted by religious attitudes, mastery   goals and academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievement Goals
  • Religious Attitudes
  • Tend to Cheating
  • Academic Performance