اثربخشی آموزش بهبود روابط مادر- کودک بر تغییر شیوه‌های فرزندپروری مستبدانه و آزادگذار

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی آموزش بهبود روابط مادر-کودک بر تغییر شیوه‌های      فرزند­پروری مستبدانه و آزادگذار مادران می‌باشد. این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح          پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه گواه است. بدین منظور نمونه‌ای به تعداد 30 نفر از مادران کودکان 10-7 ساله در پایه تحصیلی اول تا چهارم دوره ابتدایی سال تحصیلی 1392-1393، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و سپس به روش تصادفی در دو گروه آزمایش (15n = ) و کنترل (15n = ) قرار گرفتند. بسته آموزشی به گروه آزمایش در ده جلسه، آموزش داده شد. به‌منظور سنجش تأثیر مداخله پرسش­نامه­ شیوه­های فرزندپروری بامریند قبل و بعد از تشکیل جلسات آموزشی بر روی گروه‌های کنترل و آزمایش اجرا گردید. برای ارزیابی ماندگاری تأثیر مداخله، شرکت‌کنندگان دو گروه مجدد مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس یک­طرفه نشان داد که بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون شیوه‌های فرزندپروری مستبدانه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P < )؛ اما بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون شیوه‌های فرزندپروری آزادگذار، تفاوت معناداری مشاهده نگردید (05/0P > ). با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که این آموزش‌ها در تغییر شیوه­های فرزندپروری مستبدانه مؤثر بوده است؛ این تأثیر در پیگیری دوماهه نیز پایدار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of the Mother -Child Relationship Education Program on Changeing Mother's Authoritarian and Permissive Parenting Styles

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh taheri
  • Hassan yaghoubi
  • Reza abdi
  • Ali Mohammadzadeh
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate effectiveness of the Mother-Child Relationship Education Program on changing mother’s authoritarian and Permissive parenting styles. Research design of study was quasi-experimental pre-test and post test with the control group. For this purpose 30 mothers of primary school children between 7-10 years old in the first grade to fourth in Azarshahr - Tabriz in 2013-2014 were randomly selected by cluster sampling method and then randomly assigned to two experimental (n =15), and control (n =15) groups. Educational package was trained to experimental group parents in 10 sessions. to assess the effects of intervention, Bamrynd parenting styles questionnaire was conducted before and after training sessions for both groups. To evaluate the permanency of intervention effects two months after the intervention, in theparticipants both groups were re-assessed. The results of one-way covariance analysis showed that the intervention had significant effect on authoritarian parenting style (p>0/05). But it had not significant effect on Permissive parenting style (p>0/05). According to these findings, it could be concluded that the training was effective merely in changing authoritarian parenting styles. This effect was permanent in two months follow up.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mother -Child Relationship
  • Parenting Styles
  • Permissive
  • Authoritarian