نقش واسطه‌ای خوش‌بینی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی افراد با میزان شادکامی و امید به زندگی آن‌ها

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه­ای خوش­بینی در ارتباط بین سبک دلبستگی افراد با میزان شادکامی و امید به زندگی آن­ها انجام شد. بدین منظور از بین تمامی دانشجویان دانشگاه شیراز تعداد 220 نفر (108 پسر و 112 دختر) انتخاب شدند و به پرسشنامه­های سبک دلبستگی­ هازان و شیور، آزمون جهت­گیری زندگی(LOT)، پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHQ) و مقیاس امید اسنایدر پاسخ دادند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن با شادکامی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (با واسطه­گری خوش­بینی) رابطه مثبت معنادار و بین سبک­های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با شادکامی به­صورت مستقیم و غیرمستقیم رابطه منفی معناداری وجود داشت. از طرفی دیگر مسیر مستقیم سبک دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی امید به زندگی معنادار نبود اما زمانی که متغیر خوش­بینی وارد مدل شد سبک دلبستگی ایمن به صورت مثبت و ناایمن اجتنابی به صورت منفی از طریق خوش­بینی توانستند امید به زندگی را پیش­بینی کنند. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سبک دلبستگی دوسوگرا به­طور مستقیم و غیرمستقیم با امید به زندگی رابطه منفی معناداری داشت. در مجموع 50 درصد از تغییرات شادکامی توسط سبک­های دلبستگی و خوش­بینی پیش­بینی شد. همچنین در مدل دوم 27 درصد از تغییرات امید به زندگی توسط سبک­های دلبستگی و خوش­بینی پیش­بینی شد. در واقع مدل­های پژوهش برازش قابل قبولی با داده­ها داشتند و نقش واسطه­ای     خوش­بینی در ارتباط بین سبک­های دلبستگی با شادکامی و امید به زندگی را تأیید کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Optimism on the Relationship of Individual Attachment Style with the Amount of Happiness and their Life Expectancy

نویسندگان [English]

  • Saman kamari
  • Razieh shekhaleslami
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the mediating role of optimism on the relationship of individual attachment style with the amount of happiness and their life expectancy. Thus, among all students at Shiraz University, 220 students (108 boys and 112 girls) were selected and they were asked to complete Hazan and Shaver attachment styles inventory, Life Orientation Test (LOT), Oxford Happiness questionnaire (OHQ) and Snyder hope scale. The results of path analysis showed that secure attachment style had direct and indirect (with mediating of optimism) positive relationship with happiness and ambivalent and avoidant attachment style had direct and indirect negative relationship (with happiness). On the other hand direct path of secure and avoidant attachment style to life expectancy was not significant but when optimism was entered in to the model, it could predict life expectancy positively for secure attachment style and negatively for avoidant attachment style. Also the result of path analysis revealed that ambivalent attachment style had direct and indirect negative relationship with life expectancy. Overall attachment style and optimism explained 50% of the variance for happiness. Also in the second model attachment style and optimism explained 27 % of the variance for life expectancy. the model had acceptable fit to the data and the role of optimism confirmed as mediator in the relationship of attachment style with happiness and life expectancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive psychology
  • Attachment style
  • Optimism
  • happiness
  • life expectancy