اثربخشی گروه‌‌درمانی شناختی– رفتاری بر کفایت اجتماعی و شادکامی دانش‌آموزان

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروه‌درمانی شناختی- رفتاری بر کفایت اجتماعی و شادکامی دانش­آموزان بود. روش پژوهش آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش­آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان دزفول، در سال تحصیلی 93-94 بودند. نمونه پژوهش 40 نفر از کل دانش­آموزان بودند که از طریق نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ کفایت اجتماعی فنلر (1990) و شادکامی آکسفورد (1989) بودند که به هر دو گروه آزمایش و گواه ارائه گردید. گروه آزمایش، با گروه‌درمانی شناختی رفتاری، به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای، آموزش داده شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس حاکی از تفاوت معنادار بین دو گروه از نظر عملکرد و شادکامی بود. در کل، یافته‌ها، نقش و اهمیت گروه‌درمانی شناختی– رفتاری را در افزایش کفایت اجتماعی و شادکامی دانش­آموزان نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Cognitive Behavior Therapy Education on Social Competence and Happiness of High School Female Students

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golmohammadian
  • Zohreh Farbod
چکیده [English]

The aim of the present study was to study the effectiveness of group cognitive –behavioral therapy on social competence and happiness of high school students. The method was experimental with pre-test and post-test design. The study sample included all female high school students in the 2014-2015 academic year. 40 female students were selected by multistage random sampling method and assigned in to tow groups randomly. The instruments were the social competence questioner (Flener, 1990) and Oxford Happiness scale (1989) which were presented to the both experimental and control groups. Experimental group provided with 8 sessions (90 minutes) with group cognitive behavior therapy. Findings through the analysis of covariance indicated the differences between two groups in social competence and happiness. On the whole, the findings indicated the role and importance of groups cognitive- behavioral therapy in increasing student’s social competence and happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social competence
  • happiness
  • Cognitive- Behavioral Therapy
  • students