رابطه ویژگی‌های شخصیت با کیفیت ارتباط معلم- دانش‌آموز در دانش‌آموزان دبیرستانی

نویسندگان

چکیده

روابط معلم- دانش­آموز یکی از تعاملات بین فردی اساسی دانش­آموز در محیط مدرسه است و برای رشد دانش­آموزان مهم است. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه­ ویژگی­های شخصیت با کیفیت ارتباط معلم- دانش­آموز در بین دانش­آموزان بود. در این مطالعه، نمونه شامل 200 نفر از دانش­آموزان پسر دوم دبیرستان شهر اهواز بود که به روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله‌ای طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده­ها شامل پرسشنامه شخصیتی نئو- فرم کوتاه ((NEO -FFI (کاستا و مک کری، 1992) و پرسشنامه­ ارتباط معلم- دانش­آموز (IT -SR) (مورری و زواک، 2011 a,b) بود. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که کیفیت ارتباط معلم- دانش­آموز با توافق­جویی (1P ≤ 0/0)، گشودگی به تجربه (5P ≤ 0/0)،       روان­رنجوری (5P ≤ 0/0) و وجدانی بودن (5P ≤ 0/0) رابطه­ معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون با روش سلسله مراتبی نشان داد که از میان متغیرهای پیش‌بین (وجدانی بودن، توافق­جویی، گشودگی به تجربه، برون­گرایی و روان­رنجوری)، توافق­جویی (25/0 = β، 02P ≤ 0/0)، گشودگی به تجربه (16/0- = β، 2P ≤ 0/0) و روان­رنجوری (13/0- = β، 4P ≤ 0/0) پیش‌بینی­کننده       معنا­داری برای کیفیت ارتباط معلم- دانش­آموز بودند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام‌به‌گام نشان داد که از میان متغیرهای پیش‌بین، توافق­جویی (28/0 = β، 001P ≤ 0/0) و گشودگی به تجربه (18/0- = β، 09P ≤ 0/0)  بیشترین قدرت پیش‌بینی متغیر ملاک را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Personality Characteristics with Teacher-Student Relationship Quality in Students of High School

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Mansoory Nezhad
  • Naser Behroozy
  • Manijeh SHehni Yeylagh
چکیده [English]

Teacher-student relationship is one of the basic interpersonal relationships among students in school environment, and it‘s important for students’ development. The aim of present study was to investigate the relationship between personality characteristics with teacher-student relationship quality among student of high school. The study was conducted among 200 second grade male students of high school in Ahvaz city who were selected through multi-stage random sampling method. The instruments used in this study were NEO- Personality Inventory- Revised (NEO-FFI, Costa & McCrae, 1992) and Inventory of Teacher-Student Relationship (IT-SR, Murray & Zvoch, 2011 a,b). Data were analyzed using correctional analysis and multiple regression analysis. The findings of this study indicated that teacher-student relationship quality had positive relationship with agreeableness (P ≤ 0.01), openness to experience (P ≤ 0.05), neuroticism (P ≤ 0.05) and conscientiousness (P≤0.05) were significant. The results of Hierarchical multiple regression analysis indicated that among Predictor variables (conscientiousness, agreeableness, openness to experience, extraversion and neuroticism), agreeableness             (β : 0.25, P ≤ 0.002), and openness to experience (β: - 0.16, P ≤ 0.02), neuroticism (β :- 0.13, P ≤ 0. 04) were significant predictors  for teacher-student relationship quality. Also the results of Stepwise multiple regression analysis indicated that among predictors variables, agreeableness (β : 0.28,     P ≤ 0.0001) and openness to experience (β : -0.18, P ≤ 0.009), has the most powerful prediction power to the criterion variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Characteristics
  • Teacher-Student Relationship Quality